مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی (SMSNDS) - شماره جاری