مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی (SMSNDS) - مقالات آماده انتشار