مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی (SMSNDS) - اهداف و چشم انداز