مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی (SMSNDS) - پرسش‌های متداول