مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی (SMSNDS) - واژه نامه اختصاصی