مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی (SMSNDS) - فرایند پذیرش مقالات