مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی (SMSNDS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله